User Activity

I'm working on a project with the STM32G4 MCU. I want to know the maximum temperature at which the MCU can operate at full power. What is the corresponding internal MCU temperature for that value? What does the temperature information in the above i...
WRP cho phép cấu hình các vùng bộ nhớ Flash không thể ghi vào sau khi chúng đã bị khóa. Lõi xử lý chính (Cortex-M4) chỉ có quyền truy cập và thực thi mã nguồn trong các vùng bộ nhớ được bảo vệ bởi WRP??? Điều này đúng hay sai?